شروع از
₹2,700.00 INR
ماهانه
CPUO Cloud 1
4 GB RAM
2 vCPU
4 TB Bandwidth
25 GB Storage
شروع از
₹3,038.00 INR
ماهانه
CPUO Cloud 2
4 GB RAM
2 vCPU
4 TB Bandwidth
50 GB Storage
شروع از
₹5,400.00 INR
ماهانه
CPUO Cloud 3
8GB RAM
4 vCPU
5 TB Bandwidth
50 GB Storage
شروع از
₹5,625.00 INR
ماهانه
CPUO Cloud 4
8GB RAM
4 vCPU
5 TB Bandwidth
80 GB Storage
شروع از
₹10,350.00 INR
ماهانه
CPUO Cloud 5
16GB RAM
8 vCPU
6 TB Bandwidth
80 GB Storage
شروع از
₹11,700.00 INR
ماهانه
CPUO Cloud 6
16GB RAM
8 vCPU
6 TB Bandwidth
150 GB Storage
شروع از
₹21,150.00 INR
ماهانه
CPUO Cloud 7
32GB RAM
16 vCPU
7 TB Bandwidth
150 GB Storage