شروع از
₹5,299.00 INR
ماهانه
₹999.00 هزینه تنظیم
USA 101
Processor
Intel Xeon 3440 Quad Core
RAM
16 GB
Storage
120 GB SSD
Bandwidth
UNLIMITED
Location
USA
شروع از
₹5,299.00 INR
ماهانه
₹999.00 هزینه تنظیم
USA 102
Processor
Intel Xeon 3440 Quad Core
RAM
16 GB
Storage
1 TB SATA
Bandwidth
UNLIMITED
Location
USA
شروع از
₹5,599.00 INR
ماهانه
₹999.00 هزینه تنظیم
USA 103
Processor
Intel Xeon E3-1230 Quad Core
RAM
16 GB
Storage
2x500GB SATA
Bandwidth
UNLIMITED
Location
USA
شروع از
₹7,099.00 INR
ماهانه
₹999.00 هزینه تنظیم
USA 104
Processor
Intel Xeon E3-1230 Quad Core
RAM
16 GB
Storage
2TB SATA
Bandwidth
UNLIMITED
Location
USA